Informasjon Trøgstad

Hvordan kommer man til fengselet?  

For å komme til avdeling Trøgstad kan man ta tog eller buss til Mysen stasjon, og deretter drosje videre. Det går også buss fra Askim/Lillestrøm/Oslo til kommunesenteret Skjønhaug. Fra Skjønhaug må man ta drosje. Med bil fra Oslo-regionen kjører man E18 til avkjørsel mot Havnås/ Kroksund, rv 123, ved Ramstadkrysset. Det er omkring åtte kilometer fra avkjøringen til avdeling Trøgstad . (Ikke kjør av ved Askim eller Momarken.)

 Se på kart.

Hva skjer de første dagene i fengselet?

På dag én skal innsatte møte innen kl 10.00. Mottagelsen innebærer registrering av innsatte, noe informasjon, omvisning og innplassering i boenheten. På dag to møter innsatte frem i verksdriften for innplassering og opplæring i en jobb innenfor aktivitetsplikten

 

Hva kan den innsatte kjøpe av varer i fengslet?

Vi har en kiosk som er åpen to kvelder i uken etter arbeidstid og hvor vanlige kioskvarer (ikke mat) kan kjøpes. Innsatte kan også kjøpe telekort.

 

Hvilke muligheter har den innsatte for telefonering?

Innsatte mulighet til å ringe fra telefonkiosker. Disse er tilgjenglig utenom arbeidstiden. Telefonkort kjøpes på fengelset.

 

Hva er en kontaktbetjent?

En viktig forutsetning for en god straffegjennomføring er at dagliglivet i fengslene fungerer tilfredsstillende og bygger opp under motivasjons- og læringsprosesser. Det viktigste bidraget for å nå denne målsettingen skjer i det daglige samspillet mellom innsatte og tilsatte. Kontaktbetjenten er en fengselsbetjent med et særlig ansvar for å følge opp den enkelte innsatte under straffegjennomføringen eller varetektsoppholdet. Dette kan være å ha ansvar for at den innsatte får informasjon om fengslet og hvilke rettigheter og plikter han eller hun har, gi den innsatte en innføring i kontaktbetjentens oppgaver og avgrensning av disse, gjennomføre kartlegging av problemer, behov og ressurser snarest mulig etter innsettelsen, støtte og motivere den innsatte til å arbeide konstruktivt med sitt opphold i fengslet, være bindeleddet mellom den innsatte og fengslet for øvrig, medvirke i framtidsplanleggings prosessen og bistå ved henvendelser utad, for eksempel til sosialkontor, arbeidskontor og skolemyndigheter

 

Hva er en framtidsplan?

Framtidsplanlegging er det planarbeidet kriminalomsorgen tilbyr domfelte i forbindelse med målrettet straffegjennomføring. Eksempel på områder som en framtidsplan kan inneholde er utdanning, arbeid, fritid, forhold til rusmidler, forhold til kriminalitet, boforhold og trening på daglige gjøremål. En del av planen kan for eksempel være å opprette kontakt med skole eller arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV). Det er frivillig for domfelte om han eller hun ønsker å samarbeide med kriminalomsorgen om en slik plan.

Det er et mål for kriminalomsorgen å legge forholdene til rette for at innsatte og domfelte skal kunne gjøre en egeninnsats for å motvirke kriminelle handlinger. Hensikten med å tilby framtidsplanlegging er at den domfelte skal sikres en målrettet og strukturert straffegjennomføring ut ifra den enkeltes individuelle behov.

 

Har tilsatte i kriminalomsorgen taushetsplikt?

Enhver som gjør tjeneste i kriminalomsorgen er underlagt reglene om taushetsplikt som følger av forvaltningsloven. Vedkommende er også underlagt taushetsplikt i forhold til det han eller hun i forbindelse med tjenesten får vite om sikkerhetsmessige forhold i kriminalomsorgen.

Overføre penger til innsatte  

Følgende kontonummer benyttes for overføring av penger til innsatte: 7874 06 32026. Innbetaling merkes med navn på mottaker

Generell info