Informasjon Eidsberg

Hvordan kommer man til fengselet?

Skal man til avdeling Eidsberg kan man ta tog eller buss til Mysen stasjon. Fra stasjonen er det ca. tjue minutters gangavstand til avdelingen. Det er taxiholdeplass ved togstasjonen. Eidsberg ligger vis a vis Momarken travbane. Med bil fra Oslo-regionen kjører man E18 til avkjørselen mot Mysen ved Momarkenkrysset. Omkring 300 meter fra krysset ligger avdeling Eidsberg på høyre side.

Se på kart.

 

Hva skjer de første dagene i fengselet?

Ved innkomst blir det foretatt registrering. Den innsatte vil få bred informasjon om avdelingens innhold og rutiner.

 

Hva kan den innsatte kjøpe av varer i fengslet?

Innsatte kan handle i en butikk i fengselet. Innsatte kan, med enkelte unntak, kjøpe det meste. Innsatte kan handle for inntil 850 pr. uke og i tillegg får man 150 pr uke som skal brukes til pålegg.

 

Hvilke muligheter har den innsatte for telefonering?

Innsatte kan ringe i tjue minutter per uke mandag - fredag i private samtaler. Alle private samtaler blir avlyttet, og det er bare mulighet til å ringe ut. Det blir brukt telefonkort, som kjøpes gjennom avdelingen.

 

Hva er en kontaktbetjent?

En viktig forutsetning for en god straffegjennomføring er at dagliglivet i fengslene fungerer tilfredsstillende og bygger opp under motivasjons- og læringsprosesser. Det viktigste bidraget for å nå denne målsettingen skjer i det daglige samspillet mellom innsatte og tilsatte. Kontaktbetjenten er en fengselsbetjent med et særlig ansvar for å følge opp den enkelte innsatte under straffegjennomføringen eller varetektsoppholdet. Dette kan være å ha ansvar for at den innsatte får informasjon om fengslet og hvilke rettigheter og plikter han eller hun har, gi den innsatte en innføring i kontaktbetjentens oppgaver og avgrensning av disse, gjennomføre kartlegging av problemer, behov og ressurser snarest mulig etter innsettelsen, støtte og motivere den innsatte til å arbeide konstruktivt med sitt opphold i fengslet, være bindeleddet mellom den innsatte og fengslet for øvrig, medvirke i framtidsplanleggings prosessen og bistå ved henvendelser utad, for eksempel til sosialkontor, arbeidskontor og skolemyndigheter

 

Hva er en framtidsplan?

Framtidsplanlegging er det planarbeidet kriminalomsorgen tilbyr domfelte i forbindelse med målrettet straffegjennomføring. Eksempel på områder som en framtidsplan kan inneholde er utdanning, arbeid, fritid, forhold til rusmidler, forhold til kriminalitet, boforhold og trening på daglige gjøremål. En del av planen kan for eksempel være å opprette kontakt med skole eller arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV). Det er frivillig for domfelte om han eller hun ønsker å samarbeide med kriminalomsorgen om en slik plan.

Det er et mål for kriminalomsorgen å legge forholdene til rette for at innsatte og domfelte skal kunne gjøre en egeninnsats for å motvirke kriminelle handlinger. Hensikten med å tilby framtidsplanlegging er at den domfelte skal sikres en målrettet og strukturert straffegjennomføring ut ifra den enkeltes individuelle behov.

 

Har tilsatte i kriminalomsorgen taushetsplikt?

Enhver som gjør tjeneste i kriminalomsorgen er underlagt reglene om taushetsplikt som følger av forvaltningsloven. Vedkommende er også underlagt taushetsplikt i forhold til det han eller hun i forbindelse med tjenesten får vite om sikkerhetsmessige forhold i kriminalomsorgen.

 

Overføre penger til innsatte 

Følgende kontonummer benyttes for overføring av penger til innsatte: 1503 92 36610. Innbetaling merkes med navn på mottaker

Post til innsatte 

"innsattes navn", Vandugbakken 89, 1850 Mysen 

Generell info